Stiftelsen Änggårdens Hospice

Änggårdens hospice är en idéburen stiftelse som bedriver vård med livskvalitet i livets slutskede. Det är en liten verksamhet mätt till antalet rum, men med ett uppdrag som är både stort och fyllt av ansvar.

Vår historia

När Änggårdens hospice öppnade 1999 var det i Lillhagsparken i Göteborg. Ursprungligen var det tänkt att lokalerna skulle ligga i området Änggården i närheten av Sahlgrenska sjukhuset, därav namnet. När en lämplig lokal dök upp i Lillhagsparken ändrades dock planerna.

Verksamheten hyrde lokalen i Lillhagsparken av kommunen, men visste redan från start att det inte var för alltid. Husen skulle på sikt komma att rivas och området fyllas med bostadshus. Därför fanns tidigt idéer om vad som skulle vara nästa steg för Änggården hospice. Redan 2016 fick verksamheten höra om möjligheterna att hyra lokaler i ett nybygge i Hovås. Tyvärr fanns inte möjlighet att stanna kvar i Lillhagsparken tills det nya bygget var på plats. Det som räddade situationen var möjligheten att tillfälligt hyra in sig på sjukhusområdet i Högsbo. Dit flyttade verksamheten 2019.

I april 2023 stod nybygget i Hovås klart och de nya lokalerna kunde invigas. Det nya huset ligger med utsikt över havet och är anpassat i minsta detalj efter verksamheten.


Ett idéburet hospice

Änggårdens hospice är en del av hospicerörelsen. Rörelsen härstammar från Storbritannien och är särskilt förknippad med Dame Cecily Saunders som 1967 startade St Christophers Hospice utanför London. Ett kännetecken för hospicefilosofin är att lyfta fram döendet som en naturlig del av livet, betona patientens och familjens delaktighet, ge god symtomlindring och att främja den döendes och familjens livskvalitet.

Änggårdens hospice är en idéburen organisation som bedrivs i stiftelseform. Det innebär att det inte finns några externa aktieägare som plockar ut vinst. Allt eventuellt överskott återinvesteras i verksamheten. Som stiftelse bedrivs verksamheten under Länsstyrelsens kontroll.


Vår ideologi

Vad ett hospice är finns idag nedskrivet i hospicedefinitionen som togs fram av bland annat Änggårdens hospice och som antogs Nationella Palliativa Rådet i april 2021. Vårt arbete utgår från de sex S:en som är en modell för personcentrerad palliativ.