Vår ideologi

Bakgrund
Hospicerörelsen härstammar från Storbritannien och är särskilt förknippad med Dame Cecily Saunders, som 1967 startade St Christophers Hospice utanför London. Ett kännetecken för hospicefilosofin är att lyfta fram döendet som en naturlig del av livet, betona patientens och familjens delaktighet, ge god symtomlindring och att främja den döendes och familjens livskvalitet. I dag är hospicevård och palliativ vård vanliga benämningar för vård i livets slutskede.

Det speciella med hospicevård
– Målet för vården är livskvalitet vid obotlig sjukdom.
– Livet och ”allt som lever” präglar miljön.
– Vården utgår metodiskt ifrån helhetssynen på människan.
– Hospice har specialistkompetens på smärtlindring och palliativ vård.
– Omsorgen om närstående ingår i vårdplaneringen.
– Volontärer är knutna till verksamheten.

Avancerad vård
Den medicinska delen i hospicevården är läkarledd i samarbete med sjuksköterskor och innebär ofta komplexa vårdlösningar liksom avancerade medicintekniska insatser. Palliativ vård är samlingsnamnet för lindrande vård – till skillnad från botande vård.

För hela människan
Sjukdomar är inte unika – men människor är det! Respekten för människans olikhet är grundläggande i hospicevård. Därför lyssnar vi aktivt på varje individ.
–  Vem är du?
–  Vad vill du?
–  Vad kan vi göra för dig?

Vi använder de ”6 S:en” (Weissman/Ternestedt) som redskap i vårdarbetet:
–  Symtomlindring
–  Självbild
–  Självbestämmande
–  Sammanhang
–  Sociala relationer
–  Strategi

I trivsam miljö
Med hotellet och hemmet som inspirationskälla kan man forma en vårdmiljö som förstärker upplevelsen av att vara människa och inte patient. Miljön föder känslor av trygghet och vällust. Helhet och harmoni i miljö och färgsättning stöttar upplevelsen av att vara harmonisk. Vi skapar en sådan miljö. På hospice finns även plats för närstående och det sociala nätverket.