Hospicedefinition

Under år 2020 har Verksamhetschef Annika Åberg-Darell tillsammans med fem stycken hospices i Sverige tagit fram en definition för vad hospice är. Definitionen blev godkänd av Nationella Palliativa Rådet i april 2021.

Definition av Hospice
Ett hospice är en enhet för inneliggande, specialiserad palliativ vård för gäster (patienter) med komplexa symtom och/eller en livssituation med särskilda vård och omsorgsbehov förorsakade av en aktiv, progredierande och långt framskriden sjukdom med begränsad livslängd. Vården fokuserar på lindring och livskvalitet.

Vården på ett hospice bedrivs utifrån ett holistiskt förhållningssätt oavsett ålder eller diagnos, samt en strävan att stödja individen att kunna leva med värdighet och med största möjliga välbefinnande till livets slut. Samtal är en viktig ingrediens i vården och omsorgen. Arbetet bedrivs strukturerat och med en holistisk syn, till exempel utifrån de 6 S:en. (Självbild, Självbestämmande, Symptomlindring, Sociala relationer, Sammanhang, Strategier).

Vården bedrivs med individens samförstånd och självbestämmande. Närståendes delaktighet och närståendestöd är viktigt inom hospicevårdens filosofi.

Ett hospice är en fristående enhet där vårdmiljön inom- och utomhus främjar välbefinnandet både för individen och de närstående.

Den slutna palliativa vården på ett hospice utförs dygnet runt av ett multiprofessionellt team med särskild kunskap och kompetens inom palliativ vård. Sjuksköterskor och undersköterskor finns alltid på plats. Tillgång till läkare finns dagtid och i beredskap under jourtid. Tillgång till paramedicinsk kompetens samt psykosocial och/eller andlig kompetens finns tillgänglig även om de inte alltid är på plats. Det eftersträvas att minst en person i varje professionell grupp inom det multiprofessionella teamet är utbildad och erkänd specialist i palliativ vård/palliativ medicin.

På hospice erkänns och uppskattas insatser från volontärer som bidrar med guldkant för inneliggande och närstående utöver det ordinarie vårdarbetet.

Ett hospice har ofta en indirekt eller direkt roll inom såväl akademisk som intern och extern utbildning och forskning.

Ett hospice är ett komplement i den palliativa vården och omsorgen utifrån individens och dennes närståendes behov utan att vara en specialiserad palliativ sjukhusavdelning eller ett särskilt boende.

Ett hospice drivs ofta i enskild form, till exempel som en stiftelse eller ett vårdbolag på en idéburen basis. Finansieringen sker dock med offentliga medel genom vårdavtal med region och/eller kommun(er).


Ref:
Radbruch L, Payne S and the Board of Directors of the EAPC. White Paper on standards and norms for hospice and palliative care in Europe: part 1 and 2. European Journal of Palliative Care, 2009; 16(6) resp 17(1).

Europarådet: Rekommendation Rec(2003)24 av medlemsstaternas ministerkommitté till medlemsstaterna om organisation av palliativ vård

Doyle D and Woodruff R. Models of Care, in: The IAHPC Manual of Palliative Care, 3rd edition, 2013. – De 6S:n : En modell för personcentrerad vård Ternestet,Henoch,Österlind,Andershed, 20170926 Upplaga 2

https://kunskapsbanken.cancercentrum.se/diagnoser/palliativ-vard/vardprogram/att-arbetastrukturerat-med-palliativ-vard/

https://www.who.int/health-topics/palliative-care

Verderber S and Refueruzo BJ: Innovations in Hospice Architecture, 2nd ed, 2020. Routledge, London and New York, ISBN 978-0-367-31292-3

2021-02-24 Sara Möller (verksamhetschef Bräcke Hospice), Annika Åberg-Darell (verksamhetschef Änggårdens Hospice), Pia Gustafsson (verksamhetschef Hospice Gabriel), Mats Kärnestad (verksamhetschef Axlagården), Åsa Pellikka (verksamhetschef Mellannorrlands Hospice) och Matthias Brian (specialistläkare Mellannorrlands Hospice)

Godkänd av NRPV Nationella Palliativa Rådet 2021-04-12